Haiti Mission Trip November 9, 2010
Haiti Mission Trip November 7, 2010