Haiti Mission Trip November 10, 2010
Haiti Mission Trip November 8, 2010