Haiti Mission Trip November 6, 2009
Haiti Mission Trip November 4, 2009