Haiti Mission Trip November 5, 2009
Haiti Mission Trip November 3, 2009