Haiti Mission Trip July 7, 2010
Haiti Mission House Vision June 11, 2010