Haiti Mission Trip November 5, 2010
Haiti Mission Trip November 3, 2010