Haiti Mission Trip November 12, 2009
Haiti Mission Trip November 10, 2009