Haiti Mission House Vision June 11, 2010
Haiti Mission Trip June 9, 2010